Touch the logo to move to our categories

            

Shotokan Karate School

To listen press here

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
Seek Perfection of Character.
(To strive for the perfection of character.)

 

Hitotsu! Makato no michi o mamoru koto.
Be Faithful.
(To protect/defend the paths of truth.)

 

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto.
Endeavour to excel.
(To foster the spirit of effort.)

 

Hitotsu! Reigi o omonsuru koto.
Respect others.
(To honour the principles of etiquette.)

 

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.
Refrain from violent behaviour.
(To guard against impetuous courage.)